Gå till innehåll

Torgny.F

Medlem
 • Innehållsräknare

  13
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar Vunna

  1

Torgny.F senast vann den dag 3 mars 2019

Torgny.F hade det mest gillade innehållet!

Kontoinformation

 • Är du medlem i Naturskyddsföreningen?
  Ja
 • Kretstillhörighet
  Umeå, Nordmaling, Vännäs
 • Är du förtroendevald?
  Ja
 • Om du är förtroendevald, ange ditt/dina uppdrag
  Styrelseledamot Länsförbundet
 • Intresseområden/nätverk
  Energi, klimat, Miljö o hälsoskydd, Vatten, skog

Senaste Profilbesöken

Blocket med senaste besökare är inaktiverat och visas inte för andra besökare.

Torgny.F's Achievements

2

Webbplatsen Anseende

 1. Bra lokalt initiativ Skellefteå kretsen! Det är ju även av en global angelägenhet. Alltså en överlevnadsfråga, en rättviseaspekt med en folkhälsogrund (giftfri miljö). Sverige, svenska Riksdagen, har för flera år sedan antagit 16 st Miljökvalitetsmål, däribland mål nr 16: "Ett rikt växt och djurliv", nr 13: "Ett rikt odlingslandskap" och nr 4: "Giftfri miljö". Mål nr 12: "Levande skogar" skall också inräknas i den strävan. Miljömålen, med den inriktningen, gäller för all verksamhet, även areella näringar, som ex: jord- o skogsbruk. De är även tidsatta. Tyvärr går det för långsamt att uppnå dessa. Naturskyddsföreningen måste trycka på, vi får inte ge upp. ( bra att se att många unga människor engagerar sig för miljöfrågorna, ex Greta Thunberg ) . En förstärkning av miljöarbetet kan också ses nu i Agenda 2030 med de 17 st globala målen för hållbar utveckling. Alltså många saker måste göras både lokalt och globalt.( här finns många argument som vi kan använda). Miljöförändringarna och miljögifterna hindras inte av några nationsgränser. Att strunta i ekosystemet och miljöfrågorna ger ingen "tillväxt" i våra samhällen, snarare tvärtom !! Se upp för kampanjer som sker nu, på nätet, och i samband med kommande EU-val, som nedvärderar/förringar miljöaspekterna och dess betydelse för planeten. Blomrika marker har minskat kraftigt under de senaste 60 åren, 95 % av arealen är nu utpräglat blomfattiga marker, som monokulturellt jordbruk på åkermark, tätortsbebyggelse samt tät produktionsskog åstadkommit. Torgny Forsgren
 2. 2019-03-29 NATURSKYDDSFÖRENINGEN Torgny Forsgren , Umeå Hur kommer det att bli med ”våra strömmande vatten”? Vad händer med Vindelälven? Nu påbörjas en miljöprövning av alla våra vattendrag med vattenkraftverk, för de som inte har något miljötillstånd, enligt Miljöbalken, eller de med äldre tillstånd eller inga tillstånd. Risk för en försvagning av skyddet för miljön i våra kraftverksälvar! En modern miljöprövning av vattenkraftverken var tanken, men resultatet verkar bli sänkta miljöambitioner. Det nationella planeringsmålet, NAP, har en oklar målbild. Havs- o vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Affärsverket Svenska kraftnät har nu tagit fram en plan, ”förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft”, NAP. Den ska utgöra vägledning för avvägning mellan största möjliga nytta för vattenmiljön och nationell effektiv tillgång till vattenkraftel. Planen ska också ange vilka verksamheter som bör prövas i ett sammanhang. En prövning per vattenavrinningsområde, ARO, föreslås. Arbetet ska genomföras i dialog med flera myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att tidigt fånga upp frågor och synpunkter. Tidplanen är att den ska vara klar nu sommaren 2019. Den ska sedan lämnas till Regeringen 1 oktober 2019. Planen finns på HaV, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Energisystemet i Sverige står inför stora utmaningar, för klimatarbetet med att fasa ut den fossila energin. Tillgången till förnybar energi måste förbättras och stärkas. Vår användning av energi, i samhället, måste göras mera energieffektiv och med en långsiktig styrning mot de hållbara alternativen ur natur- och miljöaspekt. En s.k. energi-överenskommelse har tagits i riksdagen och en ny vattenlag har antagits. Detta arbete får inte innebära att de miljöskyddande reglerna, nationella och internationella, samtidigt försvagas , eller undviks att följas. Det blir då ett bakslag för våra strömmande vattenmiljöer och ”krockar” med det av Riksdagen beslutade miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Naturskyddsföreningen riks, har i remissvar, dnr 2018/0093, yttrat sig över Vattenmyndigheternas, ”rapport om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten - vattenkraft” . Naturskyddsföreningen ser här med oro att Vattenmyndigheterna, VM, föreslår att miljökvalitetsnormen ( en statusklassning av vattendraget ) God ekologisk potential, GEP, endast ska gälla för 30 % av de 658 vattenförekomsterna, alltså sjöar och vattendrag, som klassats som Kraftigt modifierade vatten, KMV, på grund av vattenkraften i älvarna. ( alltså KMV är en sämre kvalitet på vattendraget och då behövs det inte göras något för att förbättra miljön) Naturskyddsföreningen vill påminna om att även om en vattenförekomst förklarats som KMV-vatten, innebär det inte att miljöförbättrande åtgärder inte ska genomföras där. Huvudregeln är att miljökvalitetsnormen för KMV ska fastställas till GEP, alltså förbättras ekologiskt för vattenorganismerna, för det biologiska livet i och vid vattnet. Trots detta föreslås endast fiskvägar, förbi dammarna, i 45 % och minimitappningar i 30% av de anläggningar där det skulle behövas enligt myndigheternas egen bedömning. I NAP har de tagit ett mål om årsproduktion el som är 3 gånger större än standardavvikelsen (åren 2001 – 2015 ). Produktionsbortfallen blir överskattade. Många långvandrande fiskarter har minskat mycket kraftigt i svenska vatten sedan 1800-talets slut. Vi har en skyldighet att bevara arter i strömmande vatten( fisk är även en matresurs ), t.ex, ål, flodnejonöga, lax, röding, asp, harr, gös, alltså en mängd djur o växter som anpassats till strömmande vatten. Arter som omfattas av EU:s habitatdirektiv. ArtDatabanken påpekar i sin rapport Arter o naturtyper i habitatdirektivet ( Eide 2014 ) att vattenkraften i Sverige måste anpassas så att konnektiviteten (förbindelserna) ökar och att det skapas mera naturliga vattenregimer (vattenflöden årstidesrelaterade) för att fler arter ska kunna överleva. EU-kommissionen kritiserar nu den svenska vattenförvaltningsplanen med att stora undantag görs. Syftet med vattendirektivet är att förhindra ytterligare försämringar i Europas vatten. VM har alltför oprecisa och osäkra utredningsunderlag, inga motiv redovisas. Det beräknade produktionsbortfallet är överskattat och ger därmed en felaktig bild av föreslagna åtgärder och dess konsekvenser. Den ökade nederbörden borde beaktas i avvägningarna. Levande sjöar och vattendrag är också en grund för naturturismen, lokalt och regionalt. Det värdet har tyvärr inte inräknats heller. I de KMV-vatten där Natura-2000 områden ingår har inga åtgärdsförslag presenterats gällande höga flöden, miljöanpassad reglering eller andra miljöåtgärder för att klara kvalitetskraven för respektive Natura-2000-områden. Vindelälven vår nationalälv och Natura 2000-område med stora biologiska värden, måste få prövas separerat från Umeälven, fast de är inom samma avrinningsområde, ARO. Vindelälvens dalgång ska snart, nu i sommar, utses som ett Biosfärsområde, ett särskilt globalt hållbarhetsprojekt. Idag finns ca 2.100 vattenkraftverk i Sverige, ca 1.900 anses som små, 210 anses som stora. Endast en bråkdel är ännu miljöanpassade. Risk finns att de större vattenkraftsälvarna inte blir tillräckligt miljöåtgärdade. Blir bedömningen KMV för många vattenförekomster så sänks kraven på miljö- åtgärder, miljökvalitetsnormen sänks, ambitionerna minskas. Många gamla dammar, utan kraftproduktion eller extremt låg produktion, riskerar att bli kvar utan miljöåtgärder. Stora stillastånde vattenytor innebär högre solinstrålning och högre vattentemperaturer, och lägre syrehalt. I dammar sker också en sedimentering av slam som lägger ett lock på botten, och kväver befintliga syrekrävande organismer och försämrar för strömlevande fiskar. Flera möten planeras. Vi måste kunna påverka för att få en bättre vattenmiljö i våra vatten. En hållbar miljö för våra lax-fiskar och andra vattenlevande organismer. -------------------------- TF ( källor: Naturskyddsföreningen riks, HaV, Sportfiskarna och Älvräddarna )
 3. Lycksele kretsen planerar nu inför vårens och sommarens aktiviteter. Vid vår kommande årsstämma redovisas mera viktig information om våra humlor o bin. Vi vill särskilt uppmärksamma NF riks överklagan av KEMI:s beslut att ge dispens för fortsatt spridning av det inom EU förbjudna bekämpningsmedlet neonikotinoider. Vi får hoppas att föreningen vinner i detta ärende. Vi måste rädda de utrotningshotade pollinerande insekterna. Se kretsens skrivning i textfilen. Se i bifogad fil: NF Lse Insekter 20190314.docx
 4. Umeå har en mycket bra kollektiv busstrafik, alla dagar o nästan hela dygnet, lite glesare mellan turerna på natt. Förbindelser mellan stadsdelar och centrum. Nu, idag, meddelar Trafikverket att tvärbanan, järnvägen mellan Hällnäs och Lycksele skall elektrifieras. Äntligen, säger vi/Lycksele kretsen. Kretsen gjorde redan år 1985 en namninsamling och uppvaktade Länstrafiken. Vi informerade vår önskan inför Kommunstyrelsen i Lycksele. Naturskyddsföreningen ligger i framkant i frågor om hållbart samhälle. Naturskyddsföreningen behövs som kraft i lokalsamhället och för demokratin. / Torgny F
×
×
 • Skapa nytt...

Viktig information

För att använda forumet måste du godkänna våra Användarregler och Integritetspolicy